Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne LABIRYNT to miejsce dla tych Wszystkich, którzy poszukują sposobów na to, aby lepiej i pełniej zrozumieć siebie i innych, aby funkcjonować optymalnie i znaleźć użyteczne rozwiązania. Główny nacisk CET LABIRYNT kładzie na zasoby, umiejętności i predyspozycje klienta, jak również uwzględnia potrzeby i indywidualne zdolności każdego w taki sposób, aby potrafił wywiązać się z powierzonych czynności, zadań i ról społecznych. Miejsce to powstało z myślą o osobach, dla których tradycyjne formy terapii okazały się nie być tym, czego szukają, a jednocześnie zależy im na profesjonalnej i fachowej pomocy!

Pracuję w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR/BSFT). Jest to rodzaj terapii krótkoterminowej, która skupia się na teraźniejszości i przyszłości oraz umożliwia ludziom dokonywanie zmian w swoim życiu w możliwie najkrótszym czasie! W trakcie spotkań terapeutycznych wspólnie z klientem odkrywam jego możliwości i mocne strony, które pomogą mu uzyskać poprawę sytuacji. W Centrum LABIRYNT to klient jest najważniejszy, dlatego jego potrzeby, a nie diagnoza wyznaczają kierunek naszej wspólnej pracy. Dokładam wszelkich starań, aby oferowana przeze mnie pomoc była efektywna a czas terapii możliwie jak najkrótszy. W mojej pracy opieram się na trzech zasadach:

1. Jeśli się nie zepsuło, nie naprawiaj
2. Jeśli coś działa, rób tego więcej
3. Jeśli nie działa, zrób coś innego

Image Description

Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne LABIRYNT

W CET LABIRYNT możesz:
- pracować w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR
- pracować nad sobą indywidualnie lub w grupach socjoterapeutycznych
- uczestniczyć w sesjach treningu umiejętności społecznych TUS SST
- uporać się z trudnym doświadczeniem życiowym (wydarzenia traumatyczne)
- rozwinąć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
- poszerzyć teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu profilaktyki samobójstw
- rozwiązywać konflikty za pomocą technik i metod mediacyjnych
- uczestniczyć w programie Kids’ Skills – Dam Radę! dedykowanym dla Twojego dziecka
- nauczyć się poprawnej komunikacji interpersonalnej i prowadzenia rozmów
- doskonalić się na warsztatach psychoedukacyjnych oraz szkoleniach
- skorzystać z indywidualnych konsultacji
- budować poczucie własnej wartości

Image DescriptionO mnie

mgr Piotr T. Zwoliński – suicydolog, psychotraumatolog, pedagog, certyfikowany terapeuta TSR, certyfikowany praktyk metody Kids’ Skills, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych TUS SST, mediator rodzinny. Jestem absolwentem Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek historia, specjalność nauczycielska, ukończyłem specjalizację w zakresie wiedzy o społeczeństwie z przygotowaniem pedagogicznym, jestem dyplomowanym suicydologiem (ekspertem w dziedzinie suicydologii, specjalistą od badania i zapobiegania samobójstwom), pedagogiem (absolwentem Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną), dyplomowanym psychotraumatologiem, dyplomowanym socjoterapeutą (absolwentem Studiów Podyplomowych w zakresie Socjoterapii – prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi), certyfikowanym terapeutą Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR/BSFT, certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych TUS SST (nr SZ/64/X/2018), certyfikowanym trenerem zarządzania złością i emocjami trudnymi (certyfikat nr CST.SENS/TKZ/01/05/2021), certyfikowanym terapeutą ręki I i II stopnia (certyfikat nr 12/I/TR/TUTOR/2019), certyfikowanym mediatorem sądowym w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych (certyfikat nr ENMA-M/1031/2012). Ukończyłem całościowe szkolenie w nurcie TSR/BSFT (ang. Brief Solution Focused Therapy) w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i posiadam certyfikat terapeuty (certyfikat nr 37) nadany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), potwierdzający moje kompetencje do samodzielnego prowadzenia terapii w tym nurcie. Ukończyłem studia podyplomowe z Suicydologii – teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu profilaktyki samobójstw organizowanych przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne i Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Psychologia Sądowa i uzyskałem kwalifikacje wykształcenia Psychologa Sądowego. Ukończyłem Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Szkole Gestalt w Warszawie. Posiadam kompetencje do samodzielnego prowadzenia terapii dzieci i młodzieży między innymi z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania w modalności Gestalt. W 2019 roku uzyskałem tytuł Praktyka Metod: Kids'Skills - Dam Radę! oraz Jestem z Ciebie Dumny! (zaświadczenie nr 1564/2019) opartych na filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu. Przeszedłem wiele szkoleń z zakresu pomocy i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i pracy środowiskowej. W 2019 roku odbyłem staż asystencki w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień funkcjonującego w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Ukończyłem specjalistyczne szkolenie „Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach” organizowane przez Centrum Rozwiązań w Toruniu. Posiadam uprawnienia realizatora programu profilaktyki uzależnień "UNPLUGGED". Ukończyłem specjalistyczne szkolenie z Interwencji Kryzysowej w PSR (nr 2020/2020), organizowane przez Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR), Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (PTS), Polskiej Federacji Psychotraumatologii, Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów (PSS). Posiadam 20-letnią praktykę zawodową na stanowisku pedagoga – terapeuty w Stowarzyszeniu na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku. Doświadczenie zdobywałem na stażach specjalistycznych między innymi na Oddziale Leczenia Chorób Psychicznych w Krakowie oraz w Ośrodku „De Boei” Eindhoven w Holandii. Posiadam doświadczenie w pracy grupowej jak i indywidualnej z młodzieżą i dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz z młodzieżą niedostosowaną społecznie pracując jako wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku. Posiadam także doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie współpracując ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI w Białymstoku oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Szansa. Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, umiejętności wychowawczych, pracy z klientem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu profilaktyki samobójstw. Jestem założycielem Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne LABIRYNT Terapia-Warsztaty-Szkolenia, gdzie między innymi służę pomocą przy rozwiązywaniu problemów natury psychicznej, korygowaniu deficytów emocjonalnych oraz pracą terapeutyczną w procesie korekcyjnym o charakterze leczniczym. Zajmuję się terapią indywidualną i grupową dorosłych, terapią par oraz terapią młodzieży i dzieci w wieku szkolnym (od 14 roku życia). Obszar pracy w jakim się poruszam to: problemy wieku dorastania, trudności w nauce, problemy wychowawcze i rodzinne, uzależnienia, zachowania presuicydalne i suicydalne, profilaktyka oraz terapia depresji, rozwój osobisty i zawodowy. Interwencje w sytuacjach kryzysów życiowych. Pracuję także z osobami dotkniętymi traumą. Dbając o zachowanie standardów profesjonalnego działania doskonalę się zawodowo, biorąc udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz superwizjach. W istotny sposób kształtuje mnie i moje działania stała współpraca konsultacyjna z innymi specjalistami a mianowicie psychiatrami, psychologami, pedagogami oraz terapeutami.

Pracuję w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Mentorem i superwizorem mojej pracy jest dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW - psychoterapeuta, trener i superwizor PSR/TSR (PSTTSR), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, członek Rady Merytorycznej PSTTSR, członek European Brief Therapy Assocciation, autor artykułów i opracowań dotyczących metodyki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i pierwszej w Polsce autorskiej książki dotyczącej tematyki TSR pt.: Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.

W swojej pracy terapeutycznej kieruje się Kodeksem Etyki Praktyka PSR/TSR przyjętego i zatwierdzonego przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, gdzie dobro drugiego człowieka jest dla mnie naczelną wartością. Jako praktyk PSR/TSR szanuje godność, podmiotowość i autonomię klienta. Celem mojej zawodowej działalności jest udzielanie profesjonalnej pomocy. Wykonuje swoje obowiązki z szacunkiem wobec osób korzystających z terapii/konsultacji oraz ich bliskich bez względu na ich rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, wykształcenie, orientację psychoseksualną, narodowość, status materialny i społeczny oraz poglądy religijne i polityczne. Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Praktyka PSR/TSR Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach sprawuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt